Huishoudelijk reglement

Naam vereniging : T.C. de Burght
Vestigingsplaats : Maastricht
District : Limburg
Huishoudelijk Reglement.
Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 1
De vereniging conformeert zich aan de gedragscodes opgesteld door de KNLTB; de leden zijn verplicht zich aan deze codes te houden. De leden dienen zich ook te houden aan het baanreglement van de vereniging en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.De tennislessen worden verzorgd door gecertificeerde tennistrainers. De tennisbanen mogen uitsluitend met tennisschoenen betreden worden en men dient bij voorkeur gepaste tenniskleding te dragen. Roken is in het clubhuis verboden. Leden die jonger zijn dan achttien jaar mogen op het terrein van de vereniging geen alcoholische dranken nuttigen.

Artikel 2
De leden zijn verplicht de tennisclub te machtigen om jaarlijks de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van hun bankrekening. De leden worden door de ledenadministratie tijdig vooraf geïnformeerd alvorens tot automatische incasso over te gaan. Pas na inning van de contributie worden de ledenpasjes, waarmee het leden toegestaan is de banen te bespelen, verstrekt. Het bestuur zal aan de leden waarbij automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk was éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Mocht na de gestelde termijn nog geen betaling hebben plaatsgevonden, dan worden de aan het lidmaatschap verbonden rechten opgeschort totdat aan de financiële verplichting voldaan is.Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het betreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met
de eventuele incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden tot en met 31 december van het lopende seizoen. Doet men dit niet, dan blijft men lid voor het gehele volgende jaar met de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

Vergaderingen.

Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een uitnodiging van ieder bestuurslid, minstens 7 dagen vóór de datum van de vergadering. De voorzitter is bevoegd tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering. Hij is zelfs daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen zeven dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 7
Mocht het bestuur geen gebruik maken van het aan haar verleend mandaat zoals beschreven in artikel 17 van dit Reglement om zelf invulling te geven aan een vacante bestuursfunctie, dan kan kandidaatstelling voor deze functie ook door de leden geschieden. Een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, ondersteund door minimaal vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat dient dan uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 8
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. 

Commissies

Artikel 10
De algemene ledenvergadering en/of het bestuur kunnen één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de Kascommissie - kunnen te allen tijde door het bestuur ontbonden worden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11
De Kascommissie bestaat uit twee leden en wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij afwezigheid van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 

Besluitvorming

Artikel 12
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 13
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 14
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan uitsluitend een persoon worden gekozen die kandidaat gesteld is op de wijze zoals die in het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 15
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter van de Jeugdcommissie is tevens vicevoorzitter van de vereniging. De voorzitter van de commissie Technisch Zaken en de voorzitter van de commissie Ledenadministratie completeren het bestuur; tezamen met het D.B. vormen zij het Algemeen Bestuur. Het bestuur is bevoegd voorzitters van eventuele overige commissies eveneens tot het Algemeen Bestuur te laten toetreden.

Artikel 16
De verenigingsbestuurder is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem; het stemrecht mag niet door middel van gemachtigden uitgeoefend worden. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een daartoe opgesteld rooster van aftreden; de volgorde hierbij wordt zoveel mogelijk bepaald door het moment van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 17
Bestuursleden kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook, aftreden. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen is het bestuur gemandateerd om tussentijds zelf invulling te geven aan een vacante bestuursfunctie. In de eerst volgende algemene ledenvergadering wordt de benoeming van het betreffende bestuurslid alsnog geformaliseerd. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij opgevolgd is, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18
De vicevoorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de nog aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. De algemene ledenvergadering dient dan ten spoedigste definitieve voorzieningen te treffen.

Artikel 19
Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. De vereniging heeft ook zelf een verzekering afgesloten waarbij de wettelijke aansprakelijkheid geregeld is.

Verplichtingen van het bestuur.

Artikel 20
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  • Namen en adressen van alle leden van de vereniging;
  • Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  • De bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik normaliter korter dan een jaar duurt, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder punt 1. bedoelde administratie moet aan ieder lid dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

Aanmeldingsformulier

Artikel 21
Op het aanmeldingsformulier om lid te worden van de vereniging dient vermeld te worden: naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer/GSM, IBANnr, naam rekeninghouder en E-mailadres. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet het formulier mede zijn ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.Tevens dient de vereniging te worden gemachtigd om het verschuldigde bedrag automatisch af te
schrijven van de vermelde bankrekening en moet een recente pasfoto aangereikt worden. De verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht wijzigingen in de verstrekte persoonsgegevens terstond door te geven aan de ledenadministratie. De vereniging is verplicht de relevante adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en deze tevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Baanhuur, introductie en tennislessen

Artikel 22
Alle leden van de vereniging hebben het recht om personen tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding te introduceren, uiteraard voor zover de baanbezetting dit toelaat. Ook bestaat voor niet leden de mogelijkheid om tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding een baan te huren, dit eveneens voor zover de baanbezetting dit toelaat. Introduceren van personen door leden en huren van banen door niet leden is beperkt tot een door
het bestuur bepaald maximum. Zowel hoogte van de vergoeding als maximum aantal is vastgelegd in het baanreglement en kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden. Voor het volgen van tennislessen op de banen van de vereniging is het lidmaatschap van de vereniging verplicht. 

Slotbepaling

Artikel 23
Alle leden van de vereniging kunnen kennis nemen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement via de website van de vereniging. 

Artikel 24
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 15 december 2016.