Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring TC De Burght

TC De Burght, gevestigd aan Mockstraat 36-38, 6226 CC Maastricht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. TC De Burght hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en grondslag

TC De Burght verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een lidmaatschap bent aangegaan met TC De Burght. Het lidmaatschap wordt in dit kader gezien als een overeengekomen opdracht in het kader van de AVG.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens:

Voorletters

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Pasfoto

Adresgegevens:

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Bankgegevens:

IBAN

Tenaamstelling

Abonnementen:

Startdatum abonnement

Einddatum abonnement

Datum laatste wijziging van abonnement

Contactgegevens:

E-mailadressen

Telefoonnummers

Spelersprofiel:

Bondsnummer

Speelsterkte/rating enkel

Speelsterkte/rating dubbel

Rollen:

Rollen binnen de club en de KNLTB

TC De Burght verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens worden tot 2 jaar na de opzegging zichtbaar bewaard in de ledenadministratie. Daarna worden ze geanonimiseerd bewaard. Financiële gegevens blijven 7 jaar bewaard ivm met wettelijke verplichtingen.

Met wie delen we deze gegevens?

Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens.

Met LISA en de KNLTB geldt een “verwerkersovereenkomst”.

KNLTB en LISA hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze kun u hier en hier inzien.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.

Mailings en emails vanuit TC De Burght

Er worden twee soorten emails verstuurd vanuit TC De Burghtl:

  • E-mails
  • Mailings via e-mail

De e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de club. Hiervoor bent u aangemeld zodra je lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van TC De Burght. Als uw e-mailadres niet klopt, krijgt u dit soort berichten niet.

De mailings via e-mail verlopen via Mailchimp of Laposta. Daar registreren wij alleen uw email adres en naam. U kunt uitschrijven voor deze mailings door een mail te sturen aan [email protected]

Maken van foto en video opnames

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en eigen sportterrein kunnen foto- en/of video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of derden. Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

  • Trainingen;
  • Door de vereniging georganiseerde evenementen;
  • Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;
  • Wedstrijden en (officiële) toernooien;
  • Overige verenigingsactiviteiten.

Het is niet toegestaan foto’s en/of video opnames te maken in kleedruimten op het moment dat daar mensen aanwezig zijn.

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het alleen een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. TC De Burght aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van TC De Burght.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd.

Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het plaatsen van foto's op sociale media en/of de website van TC De Burght waarop het junior lid duidelijk en herkenbaar zichtbaar is.

Gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en aan te (laten) passen. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo een verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.